Guides

Självstudiematerial

Självstudiematerialet för registrarers medarbetare utgår från hantering av .se- och .nu-domäner och omfattar bland annat:  Internet och dess olika organisationer, grundläggande teknik, lagar och rutiner.  Distansavtalslagen, dataskyddslagen och (GDPR), Toppdomänlagen. Registraravtalet, kundtjänstfunktion, förväntade servicenivåer, behandlingstider.  Administrativa rutiner för nyregistrering, registrarbyte, domänöverlåtelse, informationsuppdatering, spärrade/reserverade domäner, avregistrering, frisläppning av domäner, med mera. Nu kör vi!

View Guide

Self-study material

The self-study material for registrars' staff is based on management of .se and .nu domains and includes, among other things; Internet and its various organizations, basic technology, routines and protocols. The Distance Contracts Act, the Data Protection Act and (GDPR), and the Swedish Top-level Domains Act. The registrar agreement, customer service function, expected service levels, processing times. Administrative procedures for new registration, registrar change, domain transfer, information update, blocked/reserved domains, deregistration, release of domains, and more. Let's do this!

View Guide