Hur ingår två parter ett juridiskt bindande avtal? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Hur ingår två parter ett juridiskt bindande avtal?

Uppdaterad 2 Apr, 2020

Ett bindande avtal kan ingås utan direkta formkrav. Ett avtal behöver inte finnas i pappersform eller vara undertecknat för att vara bindande. Ett bindande avtal kan ingås genom att en part ges tillgång till avtalsvillkoren på en webbsida och accepterar dessa genom att klicka på ”jag accepterar villkoren” eller liknande.

Det är dock viktigt att säkra bevisning om att ett avtal har ingåtts och att den andre parten har accepterat vissa avtalsvillkor (se nedan). Enligt allmänna civilrättsliga regler ligger bevisbördan på den som påstår att ett avtal ingåtts. Vid en eventuell tvist kan parterna alltså behöva styrka att den andre parten är bunden av vissa villkor. Det behöver därför finnas tydliga tekniska och administrativa rutiner för avtalets ingående och för lagringen av avtal, så att de kan presenteras inför en domstol.