Finns det lagkrav på att information ska lämnas innan och efter ett distansavtal ingås? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Finns det lagkrav på att information ska lämnas innan och efter ett distansavtal ingås?

Uppdaterad 28 Apr, 2020

Ja, lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, distansavtalslagen, innebär att information ska lämnas innan ett avtal ingås. Efter avtalet har ingåtts ska viss information lämnas i varaktig form, till exempel på ett papper eller i ett e-postmeddelande.

Distansavtalslagen är bland annat tillämplig när avtal mellan två parter ingås på distans, såsom via internet. Distansavtalslagen gäller bara i förhållande till konsumenten, vilket innebär att lagen inte innehåller krav på näringsidkarens information i förhållande till andra näringsidkare.

Distansavtalslagen anger (bland annat) att följande information ska lämnas på ett klart och tydligt sätt innan ett distansavtal ingås med en konsument:

• Uppgift om näringsidkarens namn, organisationsnummer, telefonnummer, faxnummer, adress och e-postadress.

• Varan eller tjänstens huvudsakliga egenskaper.

• Priset, inbegripet skatter och avgifter. Om priset inte kan anges i förväg ska information lämnas om hur priset beräknas. Om avtalet gäller en prenumeration eller om det löper på obestämd tid ska också kostnaderna per faktureringsperiod och månad anges.

• Betalningsvillkoren för varan eller tjänsten.

• Information om ångerrätt (se nedan).

• Villkoren för uppsägning av avtalet.

• Avtalets löptid.

• Möjligheterna att få tvist med näringsidkaren prövad utanför domstol.

En bekräftelse om avtalets ingående som anger när varan eller tjänsten börjar utföras ska lämnas till konsumenten i varaktig form, såsom papper eller e-post (enbart information på webbsidan är inte tillräckligt) inom rimlig tid efter att avtalet har ingåtts. Denna bekräftelse kallas vanligtvis för kvitto eller orderbekräftelse. Bekräftelsen ska innehålla informationen som framgår i punktlistan ovan.

Om ingen ångerrätt finns ska det framgå av bekräftelsen. För mer information om ångerrätt, se nedan.