Finns det lagkrav på att information ska lämnas innan och efter ett distansavtal ingås? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Finns det lagkrav på att information ska lämnas innan och efter ett distansavtal ingås?

Uppdaterad 9 Apr, 2020

Ja, lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, distansavtalslagen, innebär att information ska lämnas innan ett avtal ingås. Efter avtalet har ingåtts ska viss information lämnas i varaktig form, till exempel på ett papper eller i ett e-postmeddelande.

Distansavtalslagen är bland annat tillämplig när avtal mellan två parter ingås på distans, såsom via internet. Distansavtalslagen gäller bara i förhållande till konsumenten, vilket innebär att lagen inte innehåller krav på näringsidkarens information i förhållande till andra näringsidkare.

Distansavtalslagen anger (bland annat) att följande information ska lämnas på ett klart och tydligt sätt innan ett distansavtal ingås med en konsument (för en komplett lista över den information som ska lämnas hänvisar vi till aktuell lagtext):

• Uppgift om näringsidkarens namn, organisationsnummer, telefonnummer, adress och e-postadress.
• Varan eller tjänstens huvudsakliga egenskaper.
• Priset, inbegripet skatter och avgifter. Om priset inte kan anges i förväg ska information lämnas om hur priset beräknas. Om avtalet gäller en prenumeration eller om det löper på obestämd tid ska också kostnaderna per faktureringsperiod och månad anges.
• Betalningsvillkoren för varan eller tjänsten.
• Information om ångerrätt (se nedan).
• Villkoren för uppsägning av avtalet.
• Avtalets löptid.
• Möjligheterna att få tvist med näringsidkaren prövad utanför domstol.

En bekräftelse om avtalets ingående som anger när varan eller tjänsten börjar utföras ska lämnas till konsumenten i varaktig form, såsom papper eller e-post (enbart information på webbsidan är inte tillräckligt) inom rimlig tid efter att avtalet har ingåtts. Denna bekräftelse kallas vanligtvis för kvitto eller orderbekräftelse. Bekräftelsen ska innehålla informationen som framgår i punktlistan ovan. Om ingen ångerrätt finns ska det framgå av bekräftelsen.