Kan en näringsidkare fritt bestämma över avtalsvillkors innehåll? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Kan en näringsidkare fritt bestämma över avtalsvillkors innehåll?

Uppdaterad 2 Apr, 2020

Nej, även om näringsidkaren har stor möjlighet att ensidigt utforma avtalsvillkoren, begränsas denna möjlighet av lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, avtalsvillkorslagen.

Avtalsvillkorslagen gäller för standardvillkor, så kallade allmänna villkor, som en näringsidkare använder när den erbjuder en vara eller en tjänst till en konsument. 

Enligt avtalsvillkorslagen ska de standardvillkor som näringsidkaren erbjuder konsumenten vara skäliga. Det finns tre varianter av oskäliga avtalsvillkor enligt avtalsvillkorslagen:

• Villkor som strider mot tvingande konsumentskyddande lagstiftning. Till exempel villkor som ger konsumenten sämre rättigheter än vad som står i distansavtalslagen.

• Villkor som strider mot lagstiftning som inte är tvingande men leder till en så stor nackdel för konsumenten att det inte blir en rimlig balans mellan näringsidkarens och konsumentens rättigheter. Till exempel att bara näringsidkaren kan säga upp avtalet eller att konsumenten inte får gå till domstol vid eventuell tvist.

• Villkor som är vilseledande eller oklart formulerat och konsumenten inte kan förutse vilka konsekvenser villkoret får. Till exempel villkor som är motsägelsefulla eller ofullständiga.