Info om ny EPP-server | Information on new EPP server - Nyheter / General - Support Portal | Registry Services

Info om ny EPP-server | Information on new EPP server

25 Jan, 2022 General

Som vi tidigare informerat om i nyhetsbrevet för december 2021 så kommer vi att byta ut EPP-servern för .se, .nu och .test. Bytet utförs bland annat för att förbättra svarstider för våra registrarer men även förbättra ändrings- och driftshantering för vår del.

Utgångspunkten har varit att vi initialt inte förändrar eller lägger till någon ny funktionalitet för att på så sätt orsaka så lite påverkan på våra registrarers implementationer som möjligt. Några få anpassningar har vi dock varit tvungna att göra och de listas här nedan. Eftersom vi inte utför några förändringar som ska påverka funktionaliteten kommer vi inte erbjuda någon testperiod innan bytet sker. Den nya EPP-servern kommer fungera på samma sätt som idag.

Övergången till den nya EPP-servern kommer att ske under ett extra servicefönster den 2 mars 2022, klockan 09.00 – 10.00 CET och kan komma att medföra nedtid eller kortare avbrott i tjänsten under tiden för servicefönstret. (Texten uppdaterad: 2022-02-03)

Anpassningar som gjorts på den nya versionen av EPP-servern:

  • SHA-1 digest och algoritm accepteras inte längre. Detta påverkar inte befintliga DS-poster med SHA-1. (Texten uppdaterad: 2022-03-01)
  • Om registraren inte har loggat in, och skickar ett kommando, ges idag felmeddelande
    "2001 Command syntax error". Det ändras till "2201 Authorization error".

Nyregistrering – Policy fiktivt organisationsnummer
Nyregistrering på befintlig kontakt med fiktivt organisationsnummer (000000–4002) kommer inte fungera i den nya EPP-servern. Det kommer att ge motsvarande fel som ni får idag vid om fiktivt organisationsnummer anges.

Domain create
- Om ett kontaktobjekt som anges i samband med ägs av annan registrar/sponsoring client så kan man idag få någon av följande felkoder:

"<result code=""2004"">

<msg>Parameter value range error</msg>

  <extValue>

    <reason>One of your contact objects belongs to another sponsoring client.</reason>

  </extValue>

</result>"

"<result code=""2004"">

  <msg>Parameter value range error</msg>

  <extValue>

    <reason>The registrant object belongs to another sponsoring client.</reason>

  </extValue>

</result>"

"<result code=""2303"">

  <msg>Object does not exist</msg>

  <extValue>

    <value>

      <dom:contact>{contact name}</dom:contact>

    </value>

    <reason>{contact name} does not exist</reason>

  </extValue>

</result>"

"<result code=""2303"">

  <msg>Object does not exist</msg>

<extValue>

     <value>

      <dom:registrant>{registrant name}</dom:registrant>

     </value>

   </extValue>

</result>"

Men i den nya EPP-servern kommer dessa felkoder slås ihop och ersättas av ett mer generellt
fel enligt nedan:

"<result code=""2303"">

<msg>Object does not exist</msg>

  <extValue>

    <value>

      <dom:contact></dom:contact>

    </value>

    <reason>one or more contacts does not exist for registrar</reason>

</extValue>

</result>"

DNSSEC-element
- Gällande elementet säger RFC följande:
"The element contains one or more that are used to remove DS Data from a delegation. The element MUST contain a key tag value...".
Om ovanstående element saknar uppgift om släpper vi idag igenom det utan fel. Så kommer det inte vara med den nya EPP-servern. I stället kommer felkod "2001 Command Syntax error" returneras.

- Gällande elementet säger RFC följande:
"The element MUST contain one or more elements...". Om det elementet saknar uppgift om släpper vi idag igenom det utan fel. Så kommer det inte fungera med den nya EPP-servern. I stället kommer felkod "2001 Command Syntax error" returneras.

INFORMATION IN ENGLISH

As communicated in the December 2021 newsletter, we will replace the EPP server
for .se, .nu, and .test. The reason for the change, among other things, is to improve response times for our registrars, as well as to improve maintenance and upgrades for us.

Our initial goal has been to cause as little impact on our registrar's implementation as possible, and thus avoid changing or adding any new functions. Nevertheless, we have had to make a few adjustments, as can be found below. As we have not made changes that will affect overall functionality, we will not offer a test period before we start using the new server. The new EPP server will function in the same way as it does today.

The implementation of the new EPP server will take place during the scheduled service window: March 2nd, 2022, at 09:00 - 10:00 CET. This could cause downtime or shorter service interruptions during the service window.

Adjustments made to the new version of the EPP server:

  • SHA-1 digest and algorithms are no longer accepted. Note that this does not affect existing DS records with SHA-1. 
  • Currently, if a registrar has not logged in, and sends a command, the error message "2001 Command syntax error" is returned. The new error code will be "2201 Authorization error".

New registrations - policy regarding fictitious organization numbers 
New registrations using existing contact with the fictitious organization number/company id (000000-4002) will no longer operate on the new EPP server. It will respond with the corresponding current error code, , if a fictitious organization number is specified.

Domain create
- If a contact object, provided when using is owned by another registrar/sponsoring client, you may currently receive the following error codes:

"<result code=""2004"">

  <msg>Parameter value range error</msg>

  <extValue>

    <reason>One of your contact objects belongs to another sponsoring client.</reason>

  </extValue>

</result>"

"<result code=""2004"">

  <msg>Parameter value range error</msg>

  <extValue>

    <reason>The registrant object belongs to another sponsoring client.</reason>

  </extValue>

</result>"

"<result code=""2303"">

  <msg>Object does not exist</msg>

  <extValue>

    <value>

      <dom:contact>{contact name}</dom:contact>

    </value>

    <reason>{contact name} does not exist</reason>

  </extValue>

</result>"

"<result code=""2303"">

  <msg>Object does not exist</msg>

  <extValue>

    <value>

      <dom:registrant>{registrant name}</dom:registrant>

    </value>

  </extValue>

</result>"

In the new EPP server, these error codes will be replaced by a more general error code, as seen below:

"<result code=""2303"">

   <msg>Object does not exist</msg>

   <extValue>

     <value>

       <dom:contact></dom:contact>

     </value>

     <reason>one or more contacts does not exist for registrar</reason>

   </extValue>

</result>"

DNSSEC element
- Regarding the element , the RFC responds with the following:
"The element contains one or more that are used to remove DS Data from a delegation. The element MUST contain a key tag value...".
Currently, if the above element does not have information about , we allow it without returning an error code. This will not be the case using the new EPP server. Instead, the error code "2001 Command Syntax error" will be returned.

- Regarding the element the RFC responds with the following:
"The element MUST contain one or more elements...".
Currently, if this element does not have information about , we allow it without returning an error code. This will not be the case using the new EPP server. Instead, the error code "2001 Command Syntax error" will be returned.