Nya registreringsvillkor för .se respektive .nu 1 november 2021 | New Terms and conditions for .se and .nu November 1, 2021 - News / General - Support Portal | Registry Services

Nya registreringsvillkor för .se respektive .nu 1 november 2021 | New Terms and conditions for .se and .nu November 1, 2021

1 Sep, 2021 General

Nya registreringsvillkor för .se respektive .nu träder i kraft den 1 november 2021. 

Villkorsändringar ska meddelas domännamnsinnehavaren av registraren via e-post i samband med publicering (i enlighet med Registreringsvillkoren punkt 10.2.3), alltså så snart som möjligt och senast den 1 november 2021. I mejlet till innehavarna ska det av rubriken framgå att informationen gäller villkorsändringar av registreringsvillkoren för toppdomänerna .se respektive .nu. Information att delge innehavarna samt en länk till nya villkoren hittar ni längre ner. 

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare. Registreringsvillkoren publiceras på Internetstiftelsens webbplats https://internetstiftelsen.se/domaner/registrera-ett-domannamn/villkor-och-regler-for-se-och-nu-domaner/ samt här på Internetstiftelsens webbplats för registrarer under Nedladdningar. 

Samtliga permanenta länkar, så kallade permalänkar, till registreringsvillkoren som Internetstiftelsen har tillhandahållit registrarer kommer att uppdateras den 1 november 2021 och registrarer behöver inte göra något med dessa.

Internetstiftelsen har inte bjudit in att lämna synpunkter på Registreringsvillkoren inför revideringen. Skälet till detta är att ändringarna inte är av väsentlig karaktär, utan snarare tydliggöranden i form av justeringar och tillägg, och att remiss därför inte har ansetts nödvändig. 

Nedan följer en sammanfattning av ändringarna: 

 • Förtydligande i punkt 4.1.1, villkoret att lämna organisationsnummer eller personnummer vid registrering utvidgas till att omfatta även utländska motsvarigheter (gäller enbart för .se-villkoren).
 • Tillägg i punkt 5.1.4 gällande rätten att ändra eller ta bort uppenbart felaktig angivna namnservrar.
 • Tillägg i punkt 6.1.2, vid brist i innehavarens ansvar för korrekta innehavareuppgifter förtydligas att innehavaren inte har rätt att utföra registreringstjänster innan bristen är avhjälpt.
 • Tillägg i punkt 6.1.5 gällande Internetstiftelsens rätt att neka förnyelse av domännamn om innehavaren har upplösts (likvidation/konkurs/avlidit varvid dödsboet upplösts).
 • Tillägg i punkt 7.3.1, en hänvisning till Förfarandereglerna (gäller enbart för .se-villkoren).
 • Justering i punkt 7.3.1 till allmän domstol, och nuvarande begränsning till Stockholms tingsrätt tas bort (gäller enbart för .se-villkoren).

Ni behöver informera domännamnsinnehavarna om de nya registreringsvillkoren (i enlighet med Registraravtalet punkt 13). 

Villkorsändringar ska meddelas domännamnsinnehavaren av registraren via e-post i samband med publicering (i enlighet med Registreringsvillkoren punkt 10.2.3), alltså så snart som möjligt och senast den 1 november 2021. I mejlet till innehavarna ska det av rubriken framgå att informationen gäller villkorsändringar av registreringsvillkoren för toppdomänerna .se respektive .nu. Information att delge innehavarna samt en länk till nya villkoren hittar ni längre ner. 

Version med ändringsmarkering finns på förfrågan. 

Har ni frågor, vänligen kontakta Internetstiftelsen på registry@internetstiftelsen.se

INFORMATION IN ENGLISH 

New Terms and conditions for .se and .nu will enter into force on November 1, 2021. 

The registrar shall notify domain holders of amendments to the Terms and conditions via e-mail when the amendment is published (in accordance with the Terms and conditions for .se and .nu, section 10.2.3), thus as soon as possible and latest on November 1, 2021. In the message to the domain holders, the headline must state that the information relates to changes in the terms and conditions for the top-level domains .se and .nu. Information to provide to the holders and the links to the new terms can be found further down. 

Terms and Conditions is the agreement all domain holders are bound by. The Terms and conditions is published at the Swedish Internet Foundation's website https://internetstiftelsen.se/en/how-to-register-a-domain-name/terms-and-conditions-for-se-and-nu-domains/ The Terms and conditions will also be published at the Swedish Internet Foundation’s registrars' website at Downloads.

All permanent links (so called permalinks) to the Terms and conditions that The Swedish Internet Foundation has provided to registrars will be updated on November 1, 2021 and no action is needed by the registrars regarding these.

The Swedish Internet Foundation has not sent out the new Terms and Conditions for comments, prior to publishing these. The reason for this is that the revisions are not material in nature, but rather clarifications, as adjustments and amendments. 

Below is a summary of the revisions:

 • Clarification in section 4.1.1, the condition to provide personal identification number, or corporate identity number, is widened to cover also foreign equivalents (applicable only for .se).
 • Addition in section 5.1.4 regarding the Swedish Internet Foundation’s right to change, or remove, any provided name servers if considered obviously incorrect.
 • Addition in section 6.1.2, in case of deficiency of the domain holder’s responsibility to provide correct information, it is clarified that the domain holder is not entitled to perform registration services until the deficiency is remedied.
 • Addition in section 6.1.5 regarding right to deny renewal of a domain name if the domain holder has been dissolved (bankruptcy/liquidation/deceased, whereby the estate has been dissolved).
 • Addition in section 7.3.1, a referral to Procedural Rules (applicable for .se).
 • Adjustment in section 7.3.1 to Swedish general court, and the current limitation to Stockholm District Court is deleted (applicable for .se).

You will need to inform the domain holders of the new terms and conditions (in accordance with Registrar agreement section 13).

The registrar shall notify domain holders of amendments to the Terms and conditions via e-mail when the amendment is published (in accordance with the Terms and conditions for .se and .nu, section 10.2.3), thus as soon as possible and latest on November 1, 2021. In the message to the domain holders, the headline must state that the information relates to changes in the terms and conditions for the top-level domains .se and .nu. Information to provide to the holders and the links to the new terms can be found further down.

A version with track changes is available on request. 

If you have any questions, kindly contact The Swedish Internet Foundation: registry@internetstiftelsen.se
------------------------------------------------------------------------------
TEXT TILL INNEHAVARNA SOM SKICKAS AV REGISTRAREN:
RUBRIK: Villkorsändring av Registreringsvillkor gällande toppdomänen .se respektive .nu

Villkorsändring av 

 • Registreringsvillkor gällande toppdomänen .se 
 • Registreringsvillkor gällande toppdomänen .nu 

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga innehavares domännamn och ändrade Registreringsvillkor träder i kraft den 1 november 2021. 

Som domännamnsinnehavare behöver du läsa igenom de nya Registreringsvillkoren men du behöver inte göra något för att behålla ditt domännamn, din domännamnsregistrering påverkas inte. 

För dig som har ett eller flera .se-domännamn eller .nu-domännamn innebär ändringen att den nu gällande versionen av Registreringsvillkoren gäller till och med den 31 oktober 2021. Den 1 november 2021 ersätts nu gällande version av Registreringsvillkoren med de nya Registreringsvillkoren som därefter gäller för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum. 

Om du registrerar ett nytt domännamn under tiden fram till och med den 31 oktober 2021 gäller nu gällande version av Registreringsvillkoren. De nya Registreringsvillkoren gäller därefter för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum.

Befintliga och ändrade Registreringsvillkor finns publicerade på https://internetstiftelsen.se/domaner/registrera-ett-domannamn/villkor-och-regler-for-se-och-nu-domaner/

De förändringar som gjorts är sammanfattningsvis följande:

 • Förtydligande i punkt 4.1.1, villkoret att lämna organisationsnummer eller personnummer vid registrering utvidgas till att omfatta även utländska motsvarigheter (gäller enbart för .se-villkoren).
 • Tillägg i punkt 5.1.4 gällande rätten att ändra eller ta bort uppenbart felaktig angivna namnservrar.
 • Tillägg i punkt 6.1.2, vid brist i innehavarens ansvar för korrekta innehavareuppgifter förtydligas att innehavaren inte har rätt att utföra registreringstjänster innan bristen är avhjälpt.
 • Tillägg i punkt 6.1.5 gällande Internetstiftelsens rätt att neka förnyelse av domännamn om innehavaren har upplösts (likvidation/konkurs/avlidit varvid dödsboet upplösts).
 • Tillägg i punkt 7.3.1, en hänvisning till Förfarandereglerna (gäller enbart för .se-villkoren).
 • Justering i punkt 7.3.1 till allmän domstol, och nuvarande begränsning till Stockholms tingsrätt tas bort (gäller enbart för .se-villkoren).


INFORMATION TO DOMAIN HOLDER TO BE SENT BY REGISTRAR:
SUBJECT: Amendments of Terms and Conditions of registration applicable for the top-level domain .se and .nu

Amendments of

 • Terms and Conditions of registration applicable for the top-level domain .se 
 • Terms and Conditions of registration applicable for the top-level domain .nu 

The Terms and Conditions is the agreement that applies to all domain name holders and revised Terms and Conditions will enter into force on November 1, 2021. 

As a domain holder, you need to read through the new Terms and Conditions but you don´t have to do anything to maintain your domain name, the domain name registration is not affected.

If you have one or more .se-domain or .nu-domain name registered this means that the now valid version of Terms and Conditions of registration will apply until October 31, 2021. On November 1, 2021, these will be replaced by the updated Terms and Conditions of registration which applies to all domain name holders irrespectively of date of registration of the domain name.

If you register a new domain name during the period up to and including October 31, 2021, the valid version of Terms and Conditions of Registration will apply. The updated Terms and Conditions of Registration will thereafter apply to all domain name holders irrespectively of date of registration of the domain name.

Current and revised Terms and Conditions is published at https://internetstiftelsen.se/en/how-to-register-a-domain-name/terms-and-conditions-for-se-and-nu-domains/

 In short, the changes made are as follows:

 • Clarification in section 4.1.1, the condition to provide personal identification number, or corporate identity number, is widened to cover also foreign equivalents (applicable only for .se).
 • Addition in section 5.1.4 regarding the Swedish Internet Foundation’s right to change, or remove, any provided name servers if considered obviously incorrect.
 • Addition in section 6.1.2, in case of deficiency of the domain holder’s responsibility to provide correct information, it is clarified that the domain holder is not entitled to perform registration services until the deficiency is remedied.
 • Addition in section 6.1.5 regarding right to deny renewal of a domain name if the domain holder has been dissolved (bankruptcy/liquidation/deceased, whereby the estate has been dissolved).
 • Addition in section 7.3.1, a referral to Procedural Rules (applicable for .se).Adjustment in section 7.3.1 to Swedish general court, and the current limitation to Stockholm District Court is deleted (applicable for .se).